ผู้บังคับบัญชาของ ศรภ.

พลโท วิชัย ชูเชิด
ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
พลตรี ณัฐวุฒิ สบายรูป
รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
พลตรี ประดิยุทธ กลิ่นศรีสุข
รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
พลตรี อัฐวุฒิ อย่างสวย
ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

อำนาจหน้าที่

มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานตามภารกิจของศูนย์รักษาความปลอดภัย

ปกครองบังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้างและส่วนราชการในศูนย์รักษาความปลอดภัย

มีผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ