ผู้บังคับบัญชา

พลโท เอกพงศ์ วงศ์พรหมเมฆ
ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
พลตรี ณัฐวุฒิ สบายรูป
รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
พลตรี วัฒนะ พลจันทร์
รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
พลตรี สุทิน รัตนจิตร์
รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
พลตรี ชนะ บุญปราศภัย
ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
พลตรี อัฐวุฒิ อย่างสวย
ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
พลตรี ณรงค์ฤทธิ์ สุบิน
ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย