พันเอก ยุทธกร  สุภาสูรย์

รองผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาความปลอดภัย

กิจกรรมของโรงเรียนรักษาความปลอดภัย