เปิดรับสมัคร : Join Us

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ : Join Us

ประกาศผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบภาควิชาการ รอบแรก ของการสอบคัดเลือกพลอาสาสมัครจากบุคคลพลเรือน (ทหารกองหนุน)

ประกาศแจ้งการรับสมัครสอบคัดเลือกพลอาสาสมัคร
จากบุคคลพลเรือน (ทหารกองหนุน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศแจ้งการรับสมัครสอบคัดเลือกพลอาสาสมัครจากบุคคลพลเรือน (ทหารกองหนุน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศแจ้งการรับสมัครสอบคัดเลือกพลอาสาสมัคร
จากบุคคลพลเรือน (ทหารกองหนุน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน บก.ทท.

บก.ทท. เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๕๙ อัตรา (นายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๙ อัตรา
และนายทหารประทวน จำนวน ๕๐ อัตรา) 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาษาท้องถิ่นและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

ประกาศการรับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน ศรภ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาษาท้องถิ่นและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

พลอาสาสมัครจากบุคคลพลเรือนศูนย์รักษาความปลอดภัย

รับสมัครสอบคัดเลือกพลอาสาสมัครจากบุคคลพลเรือนศูนย์รักษาความปลอดภัย
(บุคคลพลเรือนเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ อัตรา)