กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดตั้ง “ศูนย์รวมผู้รักษาตัวที่บ้าน” ณ กรมยุทธบริการทหาร และ “ศูนย์รวมกลุ่มเสี่ยง” ณ กรมการสื่อสารทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดตั้ง “ศูนย์รวมผู้รักษาตัวที่บ้าน” ณ กรมยุทธบริการทหาร และ “ศูนย์รวมกลุ่มเสี่ยง” ณ กรมการสื่อสารทหาร เพื่อดูแลกำลังพล และครอบครัวของ กองบัญชาการกองทัพไทย ใน 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มผู้ติดเชื้อในระดับอาการสีเขียวที่รักษาด้วยวิธีแยกกักรักษาตัวที่บ้าน (HI : Home isolation) โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะนำผู้ป่วยมาอยู่ร่วมกันที่ “ศูนย์รวมผู้รักษาตัวที่บ้าน” ในลักษณะ CI : Community Isolation เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดภายในครอบครัว ให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด และพร้อมส่งต่อการรักษาไปยัง รพ.สนาม/รพ. ได้อย่างทันท่วงที

กำลังพลและครอบครัวที่ติดเชื้อ COVID-19 ที่อยู่ในศูนย์ฯ แห่งนี้ จะได้รับยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบทุกรายการ ได้รับการดูแลเรื่องอาหาร และการบริการทางการแพทย์อย่างครบถ้วน เพื่อดำรงสถานะเป็นผู้ป่วยสีเขียวปลอดภัยจนครบ 14 วัน ณ ศูนย์รวมผู้รักษาตัวที่บ้าน อาคารคลัง สยย.ทหาร 1  ยบ.ทหาร (บางซ่อน) แต่หากกำลังพลที่ติดเชื้อมีอาการแย่ลง (สีเหลือง-สีแดง) จะถูกส่งต่อไปรักษายัง รพ.สนาม/รพ. อย่างทันท่วงที

 

สำหรับกำลังพลกลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง จะได้รับการดูแลและเฝ้าสังเกตอาการ ณ “ศูนย์รวมกลุ่มเสี่ยง” อาคารทุ่งสีกัน 4 กรมการสื่อสารทหาร โดยจะได้รับการตรวจหาเชื้อตามวงรอบ (Day5 Day12) ด้วยวิธี ATK/RT-PCR  และเมื่อผลตรวจเป็นบวกจะทำการส่งต่อไปรักษายัง “ศูนย์รวมผู้รักษาตัวที่บ้าน” กรมยุทธบริการทหาร ต่อไป

โดยมาตรการดังกล่าวถือเป็นการดูแลกำลังพล และครอบครัวของ กองบัญชาการกองทัพไทย ในสถานการณ์

ที่มีการแพร่ระบาดสูงของโรค COVID-19 ในประเทศไทยอย่างครบวงจร

ด้วยความห่วงใยจาก กองบัญชาการกองทัพไทย