คุณเมธัญญ์สิณี พลจันทร์ ประธานชมรมแม่บ้านศูนย์รักษาความปลอดภัย มอบอาหารแก่กำลังพลศูนย์รักษาความปลอดภัยที่เป็นอัตราลูกจ้างชั่วคราว ในโครงการกิจกรรม “อิ่มท้อง อิ่มใจ ฝ่าภัยโควิด” โดยชมรมแม่บ้าน ศรภ.

วันพฤหัสบดีที่ ๖ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.

คุณเมธัญญ์สิณี พลจันทร์ ประธานชมรมแม่บ้านศูนย์รักษาความปลอดภัย

มอบอาหารแก่กำลังพลศูนย์รักษาความปลอดภัยที่เป็นอัตราลูกจ้างชั่วคราว

ในโครงการกิจกรรม “อิ่มท้อง อิ่มใจ ฝ่าภัยโควิด” โดยชมรมแม่บ้าน ศรภ.

ณ ใต้อาคารกอง ๑๑ ศูนย์รักษาความปลอดภัย