พล.ท.วัฒนะ พลจันทร์ ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย รับมอบจักรยานยนต์และถุงยังชีพจาก คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เม.ย. ๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.

พล.ท.วัฒนะ พลจันทร์ ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
รับมอบจักรยานยนต์และถุงยังชีพจาก คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย
ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย