ผบ.ศรภ. และคณะ เข้ารับประราชทาน ส.ค.ส. จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (๙๐๙) และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (๙๑๑)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ม.ค.๖๔

ผบ.ศรภ. และคณะ เข้ารับประราชทาน ส.ค.ส. จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (๙๐๙)

และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (๙๑๑)

ณ ห้องประชุมอินทุภูติ