การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์/ทรัพย์สินประมหากษัตริย์ และ พ.ร.บ./กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ ๕ ก.พ.๖๔

การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์/ทรัพย์สินประมหากษัตริย์

และ พ.ร.บ./กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยข้าราชการ ศรภ. เข้าฟังบรรยาย

ณ ห้องประชุมอินทุภูติ