การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติงานด้าน รปภ. ในยุคปัจจุบัน ปี ๖๔ โดยมี ผบ.ศรภ. เป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ ๑๖ – ๑๘ ธ.ค.๖๓

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติงานด้าน รปภ.

ในยุคปัจจุบัน ปี ๖๔ โดยมี ผบ.ศรภ. เป็นประธานในพิธีเปิด