พิธีมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ผบ.ศรภ. ณ ลานเอนกประสงค์ หน้ากอง ๑๑ ศรภ.

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๔๕

พิธีมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ผบ.ศรภ.

ณ ลานเอนกประสงค์ หน้ากอง ๑๑ ศรภ.