สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ผู้แทนนักเรียน พร้อมทั้งพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน และพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๑๖ ราย

ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนเด็กชั้นอนุบาล และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าฯ จากนั้นทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษ) กิจกรรมห้องพยาบาล การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การถนอมอาหาร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมห้องสมุด โครงการฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ ตัดผมชาย การทำยาดมสมุนไพร และลูกประคบสมุนไพร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สวนสมุนไพร กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน มีผู้รับบริการตรวจรักษา จำนวน ๙๐ คน ส่วนใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคผิวหนัง

สำหรับภาวะโภชนาการ น้ำหนักและส่วนสูงของเด็กนักเรียน ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่พบภาวะคอพอก ส่วนคะแนนเฉลี่ยผล O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ นอกจากนี้โรงเรียนยังเป็นศูนย์บริการความรู้เรื่องต่างๆ ให้แก่ชาวบ้าน ทั้งด้านการเกษตร เช่น การเลี้ยงปลาในกระชัง การเพาะเห็ด การปลูกพืชผักสวนครัว ด้านการฝึกอาชีพ เช่น การสอนทำน้ำมันหอม ยาหม่อง และสบู่ รวมทั้งสอนทำบัญชีครัวเรือน โดยมีประชาชนเข้ามาเรียนรู้ กว่า ๑,๐๐๐ คน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๘๘ คน ครู ตชด. ๘ นาย ครูอัตราจ้าง ๓ คน และครูดูแลเด็กเล็ก ๒ คน