ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองต้นแบบ

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองต้นแบบ (คลองตาอูฐ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

23 กรกฎาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองต้นแบบ (คลองตาอูฐ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมี ผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทย สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้มอบหมายให้กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ เป็นหน่วยรับผิดชอบ ในการกำกับดูแล พัฒนาคูคลองในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับมอบพื้นที่ปฏิบัติการในเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ จำนวน 20 คลอง อำเภอปากเกร็ด จำนวน 16 คลอง และ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 44 คลอง รวมทั้งสิ้นจำนวน 80 คลอง โดยได้ร่วมกับส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนเฉพาะกิจ 51 วัน เพื่อรักษาสภาพดูคลอง ให้สะอาด อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน

สำหรับการพัฒนาคลองต้นแบบ (คลองตาอูฐ) มีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก  โดยได้ร่วมกับสำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตดอนเมือง กระทรวงอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครนนทบุรี และ เทศบาลนครปากเกร็ด  จิตอาสา 904 ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ดำเนินการขุดลอกคลองต้นแบบ (คลองตาอูฐ) ระยะทางรวมทั้งสิ้น 3,500 เมตร โดยการใช้เครื่องมือในการกำจัดวัชพืช เก็บขยะ และสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำในคลอง  การฉีดพ่นสารจุลินทรีย์ชีวภาพ Hero Biotech อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีรั้วริมสองฝั่งคลองเพื่อให้เกิดความสวยงาม ตลอดจนการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดคูคลอง ลดและคัดแยกขยะ ไม่ทิ้งขยะลงคลอง รวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนในการติดตั้งถังดักไขมันและการบำบัดน้ำเสีย เพื่อทำให้น้ำในคลองมีคุณภาพที่ดี มีความสะอาด  สวยงาม โครงการพัฒนาคลองต้นแบบ (คลองตาอูฐ) นับเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ที่ได้สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือน ชุมชนที่อยู่อาศัย นำมาสู่ความร่วมมืออันดี เพื่อให้คลองตาอูฐสามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นคลองต้นแบบให้แก่พื้นที่กรุงเทพฯ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป