ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ณ จังหวัดมหาสารคาม

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ณ จังหวัดมหาสารคาม

17 มิถุนายน 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ

การตรวจเยี่ยมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้งรวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานของโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามนโยบายรัฐบาล ณ พื้นที่โครงการขุดลอกแหล่งน้ำบึงแพง ระยะที่ 2 หมู่บ้านแพง หมู่ที่ 1 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรโกสุมพิสัย เพื่อประชุมหารือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 4 โดยมีนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดมหาสารคาม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม สรุปด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชี้แจงแนวทางการดำเนินการเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคง โดย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีความชื่นชมหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้บูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 จนประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมทั้งมอบสิ่งของให้กับผู้นำชุมชนและกล่าวพบปะประชาชนในโอกาสนี้ด้วย

สำหรับโครงการขุดลอกแหล่งน้ำบึงแพง มีขนาดพื้นที่ 330,923 ตารางเมตร รวมระยะทาง 16 กิโลเมตร ปริมาตรดินขุด 733,237 ลูกบาศก์เมตร ปริมาตรน้ำที่คาดว่าจะได้รับ 3,103,775 ลูกบาศก์เมตร มีประชาชนได้รับประโยชน์ 1,788 ครัวเรือน จำนวนประชากร 8,270 คน มีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 8,116 ไร่ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการงานขุดเจาะบ่อบาดาลตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/2563 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 85 บ่อ ซึ่งรับผิดชอบโดย สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการช่วยเหลือประชาชนด้านการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ การขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

<