“บิ๊กกบ”เยี่ยมEOC ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ที่ สนามบิน ดอนเมืองให้กำลังใจ จนท.

“บิ๊กกบ”เยี่ยมEOC ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ที่ สนามบิน ดอนเมืองให้กำลังใจ จนท.

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) สวมเครื่องแบบ ทอ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หรือ EOC ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการเตรียมรับผู้โดยสารคนไทย 120คน ที่เดินทางจากประเทศไต้หวัน มาถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองในเวลา 17.45 ในเที่ยวบินที่ FD9113

พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ที่ได้มีการปรับกระบวนการและขั้นตอนในการรับผู้โดยสารที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ให้มีขั้นตอนที่สั้นลง มีความกระชับและสามารถใช้เวลาในพื้นที่ของท่าอากาศยานโดยเฉลี่ย30-40 นาที ทุกเที่ยวบิน

ตั้งแต่ผู้โดยสารเดินทางลงจากเครื่องบิน ผ่านขั้นตอนศุลกากรจนกระทั่งถึงขั้นตอนการขึ้นรถเพื่อเข้าสู่สถานที่ควบคุมแห่งรัฐ โรงแรม ฌสมุทรปราการ และโรงแรมThe Bazaar Hotel Bangkok