พ.อ.ยุทธกร สุภาสูรย์ รอง.ผอ.สปภ. บรรยายการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง COVID-19 เพื่อสร้างผู้ฝึกสอน (RTARF Medical COVID-19 Trainer : RMECT)

พ.อ.ยุทธกร สุภาสูรย์ รอง.ผอ.สปภ. บรรยายการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง COVID-19

เพื่อสร้างผู้ฝึกสอน (RTARF Medical COVID-19 Trainer : RMECT)

ให้กับข้าราชการศูนย์รักษาความปลอดภัย ณ ห้องประชุมอินทุภูติ ศรภ.