นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการฟื้นฟู พัฒนา เพิ่มศักยภาพ แหล่งเก็บกักน้ำ

นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการฟื้นฟู พัฒนา เพิ่มศักยภาพ แหล่งเก็บกักน้ำ และเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน

นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการฟื้นฟู พัฒนา เพิ่มศักยภาพ แหล่งเก็บกักน้ำ และเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน

รวมถึงให้คาดการณ์และวางแผนการบริหารจัดการน้ำของแหล่งน้ำต่างๆ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการใช้น้ำและปริมาณน้ำต้นทุน

พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่แล้งซ้ำซาก ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำรองรับช่วงฤดูฝน

#เก็บกักน้ำ
#รองรับน้ำฤดูฝน
#บริหารจัดการน้ำ
#PMOC
#ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี