ประกาศคณะอนุกรรมการร้านค้าสวัสดิการ ศรภ.

ประกาศคณะอนุกรรมการร้านค้าสวัสดิการ ศรภ.

เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้าถอนคืนเงินประกันทรัพย์สินเสียหาย