ระเบียบศูนย์รักษาความปลอดภัยว่าด้วยการ รปภ. ของศูนย์รักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบศูนย์รักษาความปลอดภัยว่าด้วยการ รปภ. ของศูนย์รักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๖๒