ข้าราชการศูนย์รักษาความปลอดภัยเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ณ ศูนย์รักษาความปลอดภัย

เวลา ๐๖.๓๐ ห้วงวันที่ ๓-๕ มี.ค.๖๓

ข้าราชการศูนย์รักษาความปลอดภัยเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี

ครั้งที่ ๒/๖๓ ณ ลานธรรม ศูนย์รักษาความปลอดภัย