การฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย

การฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย

การฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย
——————————————————–
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ นายไมเคิล ฮีธ (Mr. Michael Heath) อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เดินทางมาเยี่ยมชมการฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย การฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐ ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

การฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย การฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐ ประกอบด้วย การฝึกให้ความรู้ด้านวิชาการ และการฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก และการฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยรูปแบบการฝึกแบ่งออกเป็นสถานีต่าง ๆ จำนวน ๔ สถานี ได้แก่ สถานีอาคารถล่มและอัคคีภัย (Building Collapsed & Fire Relief) สถานีดินโคลนถล่ม (Land Slide) สถานีอุทกภัย (Flood Relief) และสถานีบริการทางการแพทย์ โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกฯ จำนวนทั้งสิ้น ๕๒๔ คน ประกอบด้วย กำลังพลฝ่ายทหารจากประเทศไทย จำนวน ๑๙๑ นาย สหรัฐฯ จำนวน ๑๓ นาย อินโดนีเซีย จำนวน ๓ นาย จีน จำนวน ๑๖ นาย ญี่ปุ่น จำนวน ๑๐ นาย มาเลเซีย จำนวน ๑๕ นาย และสิงคโปร์ จำนวน ๕ นาย รวมกำลังพลฝ่ายทหาร จำนวน ๒๕๓ นาย นอกจากนี้ยังมีกำลังพลฝ่ายพลเรือนจากเครือข่ายภาคี หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมจาก ๒๘ หน่วยงาน จำนวน ๒๗๑ คน เข้าร่วมการฝึกฯ ในครั้งนี้ด้วย

ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรมและผลิตครูในการปฏิบัติการด้านการบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนวิจัยพัฒนาหลักสูตรการฝึก การปฏิบัติงาน มุ่งเน้นความเป็นมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นและศรัทธา ทั้งในกองทัพไทย ภาคส่วนต่าง ๆ และในระดับนานาชาติ โดยดำเนินการจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบรรเทาสาธารณภัย การค้นหาและช่วยชีวิตให้กับกำลังพลของกองทัพไทย ส่วนราชการอื่น ๆ ภาคเอกชน และประชาชน รวมทั้งมุ่งไปสู่การยกระดับไปสู่ระดับนานาชาติและอาเซียนต่อไป

——————————————————–
ส่วนประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐
๔ มีนาคม ๒๕๖๓