ข้าราชการศูนย์รักษาความปลอดภัย เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง ภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ โดย อ.ปริญญา หอมเอนก

วันจันทร์ที่ ๒๔ ก.พ. ๖๓ เวลา ๑๓.๓๐

ข้าราชการศูนย์รักษาความปลอดภัย เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ

เรื่อง ภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบใหม่

โดย อ.ปริญญา หอมเอนก ณ ห้องประชุมอินทุภูติ ศรภ.