กระทรวงกลาโหม กำหนดแนวทางและมาตรการในการสนับสนุนการแก้ปัญหาฝุ่นละออง

กระทรวงกลาโหม กำหนดแนวทางและมาตรการในการสนับสนุนการแก้ปัญหาฝุ่นละออง

กระทรวงกลาโหม กำหนดแนวทางและมาตรการในการสนับสนุนการแก้ปัญหาฝุ่นละออง โดยให้หน่วยพิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสม รวมทั้งรณรงค์ให้กำลังพลและครอบครัวตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ดังนี้
๑. ห้ามรถยนต์ติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ โดยเฉพาะรถของผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับกำลังพล
๒. ให้รถเครื่องยนต์ดีเซลของทางราชการใช้น้ำมันดีเซล B20 รวมทั้งรณรงค์ให้กำลังพลใช้น้ำมันดีเซล B20
๓. ตรวจสภาพรถยนต์ของทางราชการและของกำลังพล ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๔. การเดินทางไปราชการให้พิจารณาใช้บริการรถรวมเป็นหลัก
๕.เพิ่มความถี่ในการล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบที่ตั้งหน่วย
๖. พิจารณาจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณพื้นที่โดยรอบที่ตั้งหน่วย
๗. รณรงค์ให้กำลังพลเดินทางมาทำงานโดยใช้รถโดยสารสวัสดิการของหน่วย
๘. เพิ่มมาตรการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ที่เกิดจากโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงภายในหน่วย
๙. ควบคุมและลดมลพิษภาคครัวเรือน โดยการสนับสนุนให้กำลังพลใช้พลังงานสะอาด โดยใช้เตาหุงต้ม และเตาปิ้งย่าง อย่างปลอดมลพิษ