พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

วันจันทร์ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

ณ ลานเอนกประสงค์ กอง ๑๑ ศูนย์รักษาความปลอดภัย