ภาพกิจกรรม KM ณ ห้องประชุมกอง 6 ศูนย์รักษาความปลอดภัย

ภาพกิจกรรม KM ณ ห้องประชุมกอง 6 ศูนย์รักษาความปลอดภัย