ภาพกิจกรรม KM ณ สโมสรนายทหาร ศูนย์รักษาความปลอดภัย

ภาพกิจกรรม KM ณ สโมสรนายทหาร ศูนย์รักษาความปลอดภัย